Tot participant en la EVEREST TRAIL RACE  ha de tenir ple coneixement dels riscos que implica una prova de estas características i assumir que participa sota la seva responsabilitat. En cas de no disposar directament d'assegurances de cobertura, l'Organització posa a disposició dels participants tres opcions d'assegurances a què poden adherir com a cobertura de riscos.

No hem d'oblidar que l'ETR es desenvolupa en un entorn de muntanya i això implica la impossibilitat d'utilitzar vehicles de transport terrestre davant qualsevol eventualitat. És per això que tots els participants en la EVEREST TRAIL RACE han de disposar d'una assegurança d'accidents, rescat i repatriació en el qual es faci constar que cobreix el rescat en helicòpter i curses de muntanya (p ex. Modalitat "D" de targeta federativa de muntanya). En el cas de no disposar de l'assegurança, també podrà ser tramitat per l'Organització, si el participant així ho requereix.

ASSEGURANÇA DE RESCAT A MUNTANYA (OBLIGATORI)

Tots els participants en la EVEREST TRAIL RACE hauran d'estar en possessió d'aquesta Assegurança. Cobreix (entre d'altres) el rescat en muntanya, l'assistència mèdica i hospitalària necessària i la repatriació requerits per accident ocorregut durant la participació a la cursa.

Cost: 135 € (Només disponible per a residents en territori espanyol)

 

ASSEGURANÇA D'ANUL·LACIÓ PER CAUSA MAJOR (OPCIONAL)

Els participant que així ho desitgin poden contractar opcionalment una assegurança d'anul · lació que cobreix la recuperació de l'import total abonat en cas d'impossibilitat de viatjar derivada (entre altres causes de força major) de:

Malaltia greu (quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort imminent) no detectada amb anterioritat a la contractació; accident o mort del propi assegurat, el seu cònjuge o parella de fet o els seus ascendents o descendents de primer i segon grau (pares, fills, germans, avis, néts, cunyats, gendres, nores o sogres).

Cost: 88 € , per a residents en territori espanyol

Cost: 98 €, per a NO residents en territorio espanyol

 

GARANTIA DE DEVOLUCIÓ PER LESIÓ ESPORTIVA (OPCIONAL) 

Entre els riscos garantits per l' ASSEGURANÇA D'ANUL·LACIÓ PER CAUSA MAJOR, no es troba el de lesió física produïda durant el desenvolupament dels entrenaments habituals o de proves en les que el corredor participi prèviament a l'EVEREST TRAIL RACE.

Els participant que així ho desitgin poden contractar opcionalment una garantia de devolució per lesió esportiva, que cobreix lesions o problemes físics derivats de l'activitat esportiva. ( Imprescindible ajduntar informe mèdic corresponent) 

Cost: 95 €

  1. Cancelacions fins les 21 h. del día 31/6 devolució del: 100%
  2. Cancelacions desde el dia 1/7 fins el 15/09 devolución del import abonat fins el moment,menys 600 € de gastos.
  3. Cancelacions a partir del 16/09, no es reembolsarà cap import.

 

CANCEL·LACIONS sense cobertura

Despeses anul·lacions, entre l'obertura de inscripcions fins el 30/4, 450 €

Despesses anul·lacions, entre el 1/5 i el 30/06, 650 €

Despesses anul·lacions, entre el 1/7 i el 15/08, 850 €

Despesses anul·lacions, entre el 16/08 i el 15/09, 1200 €

A partir del 16 de setembre no es reemborsarà cap import per anul·lació   

IMPORTANT:

En cap cas la devolució inclourà l'import de les assegurances contractades en qualsevol de les modalitats.

L'assegurat haurà de presentar els documents originals i datats que acreditin el fet que motiva l'activació de les cobertures (certificats mèdics, d'hospitalització, de defunció, etc.), Tant per l'assegurança d'anul · lació per causa major com per a la Garantia de devolució per lesió esportiva.)