OBERTURA D'INSCRIPCIONS:

10 de Gener 2024

TANCAMENT D'INSCRIPCIONS: Fins a cobrir les places disponibles.

Les places s'adjudicaran per ordre de inscripció i formalització del pagament inicial. Sortides desde Barcelona i Londres.

Per inscriure't a l' EVEREST TRAIL RACE, segueix pas a pas els punts del 1.- al 7.-:

 

1.-

Omplir en línia el formulari de l'apartat corresponent en aquest web . Anar a Inscripció Corredor.

2.-

Formalitzar el primer pagament de 850 € + import assegurances escollides, en cas de fraccionament, o la totalitat del mateix segons l' opció escollida i indicada a l'apartat de Tarifes i Condicions de pagament en aquesta web:

DADES BANCARIES
Beneficiari: ADEAVENTURA
C/Josep Torras i Bages 1, 2ª planta
08401 GRANOLLERS
BARCELONA (SPAIN)
Banc: BANC DE SABADELL
C/C: 0081-0129-47-0001532963
IBAN: ES51 0081 0129 4700 0153 2963
Numéro de compte: 0001532963
SWIFT / BIC: BSAB ESBB 

3.-

Enviar el corresponent justificant bancari via e-mail a: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) , indicant el nom del participant i EVEREST TRAIL RACE.

4.-

Abans del 15 d'agost, s'haura de remetre per correu ordinari o correu electronic, la següent documentació:

  • 2 fotos mida carnet scannejades a color.

  • Fotocopia del passaport (el passaport ha de tenir una vigencia mínima de 6 mesos desde el final del viatge).

  • Fotocopia de l'assegurança d'accidents i rescat.

Tota la documentació haura de ser remesa a: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)  o per via correu ordinari a:

ADEAVENTURA

C/Josep Torras i Bages 1, 2ª planta
08401 GRANOLLERS
BARCELONA (SPAIN)

5.-

No es considera oficialment inscrit a un corredor fins no haver efectuat la totalitat del pagament , tant d'inscripció com d'extres si n'hi han, així com haver enviat tota la documentació sol· licitada (data límit 15 d'agost).

6.-

El 15 d'octubre com a maxim, sera remesa a tots els inscrits la documentació necessaria per participar en la present edició de la EVEREST TRAIL RACE ( bitllets electronics, reglament, etc.)

7.-

Durant els 30 dies anteriors a l'inici de la cursa, els participants hauran de realitzar un electrocardiograma en repos i la certificació mèdica que el reglament de la prova indica. Descarregar plantilla Certificat Mèdic.

Recordem que aquesta certificació s'ha de fer únicament en el document facilitat a aquest efecte per l'organització i haura de ser lliurada al Nepal a l'equip mèdic de carrera, en document original i degudament signat, el dia dels controls medics. La presentació d'aquesta documentació és condició "sine quanon" per poder participar a la cursa. L'equip d'organització de la EVEREST TRAIL RACE, recomana efectuar una prova d'esforç a tots els participants.